Polityka Prywatności

dla użytkowników strony internetowej

PLIKI “COOKIES”

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe

  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Pliki cookies tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie w pamięci Państwa komputera. Kopia pliku przesyłana jest automatycznie na serwer dmsales.com. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkownika strony, takie jak np. adres IP użytkownika. Dmsales.com należący do DBMS sp. z o o nie pozyskuje w ramach plików cookies żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Rejestrowane pliki cookies służą do korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, służą poprawie jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Państwa potrzeb.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Newsletter

1. Użytkownicy mają możliwość subskrypcji newslettera, poprzez dobrowolne podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na:
a) otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w formie biuletynu „newsletter” – w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora –  FG Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Pokoju 1, 31-548 Kraków (oraz jej partnerów handlowych).
b) na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Administratora – FG Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Pokoju 1, 31-548 Kraków (oraz jej partnerów handlowych).

2. Podanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera FG Energy  jest dobrowolne.

3. Subskrybentom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie zgodnie z klauzulą informacyjną.W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez stronę https://fgenergy.pl/

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZENIA KORESPONDENCJI

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FG Energy Sp. z o.o.. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków lub mailowo pisząc na adres: biuro@fgenergy.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków lub poprzez email: iod@fgenergy.pl.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów.
2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. hostingodawcy poczty elektronicznej oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) Otrzymania kopii danych osobowych,
3) Sprostowania danych osobowych,
4) Usunięcia danych osobowych,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6) Przenoszenia danych osobowych,
7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

© FG Energy. All rights reserved.