Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách fgenergy.cz

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek fgenergy.cz je FG Energy s.r.o. IČO: 10894306 se sídlem JUREČKOVA 643/20, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA.

  adresa elektronické pošty (e-mail): kancelar@fgenergy.cz, dále jen “správce”.

 • Osobní údaje shromažďované Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen “RODO”, a zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

1.TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ. 

2.  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím webových stránek fgenergy.cz v případě:

 • Použití kontaktního formuláře uživatelem. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO jako oprávněný zájem správce.
 • Přihlášení uživatele k odběru Newsletteru za účelem zasílání obchodních informací elektronickou cestou. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě samostatného souhlasu, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO.

3. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Správce zpracovává následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Jméno a příjmení,
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo

4. DOBA ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje uživatelů ukládá správce:

 • Pokud je základem pro zpracování údajů plnění smlouvy, po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků. Není-li zvláštním ustanovením stanoveno jinak, činí promlčecí lhůta šest let a v případě nároků z pravidelného plnění a nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti tři roky.
 • V případě, že je základem pro zpracování údajů souhlas, po dobu, po kterou není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může správce uplatnit a které mohou být vůči němu uplatněny. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, činí promlčecí doba šest let a u nároků na pravidelné plnění a nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti tři roky.
 • Při používání webových stránek mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přiřazená vašemu počítači nebo externí IP adresa vašeho poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.
 • Od uživatelů mohou být shromažďovány také navigační údaje, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodli kliknout, nebo o jiných akcích provedených na webových stránkách. Právním základem těchto činností je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO) na usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a na zlepšení funkčnosti těchto služeb.
 • Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné
 • Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaně formou profilování, pokud s tím uživatel souhlasí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu osobě za účelem rozhodování o ní nebo analýzy či předvídání jejích preferencí, chování a postojů.
 • Správce dbá zejména na ochranu zájmů subjektů údajů a zejména zajistí, aby jím shromážděné údaje byly:
 • zpracovány v souladu se zákonem,
 • shromažďovány pro určité legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

4. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje uživatelů jsou předávány poskytovatelům služeb, které správce využívá při provozování webových stránek. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, se v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech buď řídí pokyny správce, pokud jde o účely a prostředky zpracování údajů (zpracovatelé), nebo sami určují účely a prostředky zpracování údajů (správci).
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy pouze v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

5.PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ.

1.Subjekt údajů má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

2.Právní základ žádosti uživatele:

3. Přístup k údajům – článek 15 RODO

4.Oprava údajů – článek 16 RODO.

5.Výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut) – článek 17 RODO.

6.Omezení zpracování – článek 18 RODO.

7, Přenositelnost údajů – článek 20 RODO.

8.Námitka – článek 21 RODO

9.Odvolání souhlasu – čl. 7 odst. 3 RODO.

10. Chcete-li uplatnit práva uvedená v bodě 2, můžete zaslat příslušný e-mail na adresu: biuro@fgenergy.cz

11. Pokud uživatel požádá o uplatnění svých práv podle výše uvedených práv, správce žádosti buď vyhoví bezodkladně, nebo ji odmítne, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud však správce není schopen – vzhledem ke složitosti žádosti nebo počtu žádostí – žádost vyřídit do jednoho měsíce, vyřídí ji do dvou následujících měsíců, přičemž o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech informuje uživatele do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

12.Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení RODO, má subjekt údajů právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. COOKIES

 1. Webové stránky správce používají soubory cookie.
 2. Instalace souborů cookie je nezbytná pro správné poskytování služeb na webových stránkách. Soubory cookie obsahují informace nezbytné pro správné fungování webových stránek a také umožňují sestavovat obecné statistiky návštěvnosti webových stránek.

3. Webové stránky používají následující typy souborů cookie: relační a trvalé.

4. Soubory “session” jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí (neopustí webové stránky).

5.cookies se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo dokud je uživatel nesmaže.

6.Správce používá vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl tomu, jak uživatel pracuje s obsahem webových stránek. Soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatel používá webové stránky, o typu webových stránek, ze kterých byl uživatel přesměrován, a o počtu návštěv a délce návštěvy webových stránek. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje o uživateli, ale slouží k sestavování statistik o používání webových stránek.

7. Uživatel je oprávněn rozhodnout o přístupu souborů cookie do svého počítače tím, že je předem zvolí v okně prohlížeče.  Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (prohlížeče).

8.Soubory cookie vytvořené na těchto webových stránkách se ukládají lokálně do paměti vašeho počítače. Kopie souboru se automaticky odešle na server www.dmsales.com. Soubory cookie mohou obsahovat osobní údaje, které mohou nepřímo identifikovat uživatele webových stránek, například IP adresu uživatele. Dmsales.com vlastněný společností DBMS sp. z o.o. neshromažďuje prostřednictvím souborů cookie žádné takzvané “citlivé informace”, jako jsou informace o zdravotním stavu, náboženském vyznání, sexuální orientaci nebo odborové příslušnosti. Registrované soubory cookie se používají k využívání všech funkcí webových stránek, ke zlepšení kvality a rychlosti jejich fungování a k přizpůsobení obsahu webových stránek vašim potřebám.

 7.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce použije technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů, která odpovídají rizikům a kategoriím chráněných údajů, a zejména chrání údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, před jejich přivlastněním neoprávněnou osobou, před jejich zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

Správce zpřístupní vhodná technická opatření, která zabrání neoprávněným osobám získat a měnit elektronicky zasílané osobní údaje.

Ve věcech, které nejsou upraveny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, se použijí ustanovení RODO a další příslušná ustanovení polského práva. 

© FG Energy. All rights reserved.